Produkty:Hexametafosforečnan sodný čistý

Sodium hexametaphosphate

CAS [68915-31-1]

Špecifikácia

Obsah65 - 70% P*2O*5

P vety

P232 Chráňte pred vlhkosťou.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P262  Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.