Produkty:Kyselina sírová extra čistá UF

H2SO4

Sulfuric acid

CAS [7664-93-9]

Špecifikácia

Obsahmin. 96%
Femax. 0,2 ppm
Pbmax. 0,05 ppm
Cumax. 0,02 ppm
Chloridymax. 0,5 ppm
MR KMnO4max. 2 ppm
Fosfaty0,5 ppm

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  žieravý

R vety

R 35Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

S vety

S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 30Nikdy nepridávajte vodu k tomuto prípravku.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.