Produkty:Pyrokatechol

C6H6O2

CAS [120-80-9]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.