Produkty:isopropyl alcohol

C3H8O

2-Propanol

CAS [67-63-0]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Neprchavé látkymax. 0,01%
Kyslosťmax. 0,002%
Bod vzplanutia12°C

H vety

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

  vysoko horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.
R 36Dráždi oči.
R 67Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 7Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.