Produkty:Hydrogénfosforečnan amónny p.a.

(NH4)2HPO4

Fosforečnan amónny -

CAS [7783-28-0]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,001%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,002%
Pbmax. 0,002%

Piktogramy

Pozor

H vety

H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 38Dráždi pokožku.
R 36/37Dráždi oči a dýchacie cesty.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.