Produkty:Kyselina chlorovodíková 10% p.a.

HCl

Hydrochloric acid

CAS [7647-01-0]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 10%
Femax. 0,0001%
Pbmax. 0,0003%
Asmax. 0,000001%
Síranový popolmax. 0,001%
Voľný chlórmax. 0,0002%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  žieravý

R vety

R 34Spôsobuje popáleniny/poleptanie.
R 37Dráždi dýchacie cesty.

S vety

S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.