Produkty:Dusičnan vápenatý tetrahydrát p.a.

Ca(NO3)2 . 4H2O

Cadmium nitrate tetrahydrate

CAS [13447-34-4]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Síranymax. 0,02%
Chloridymax. 0,005%
Látky ner. v H2Omax. 0,005%

Piktogramy

Pozor

H vety

H272  Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P vety

P221  Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

  oxidujúci

R vety

R 8Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 17Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.