Produkty:Etylalkohol 70% roztok

CH3CH2OH

CAS [64-17-5]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 69,9-70,1%
Deionizovaná voda0,7 microS vodivosť
Použitý etanol naturálmin. 96%
Vhodné na dezinfekciu rúk, povrchov
Denaturácia lekár. benzínommax. 2%
Obsahuje glycerín a aromat. prísadu

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

Bezpečnostné symboly

  vysoko horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 7Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.