Produkty:Etylalkohol UV

C2H6O

CAS [64-17-5]

Špecifikácia

Obsahmin. 96%
Nm 200 205 210 215 220
Tran. 1,636 17,639 35,571 47,021 57,288
Nm 230 235 240 250 260
Tran. 75,220 81,030 85,413 90,796 92,969
Nm 270 280 290300 310
Tran. 93,530 94,336 94,76394,897 95,068

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

Bezpečnostné symboly

  vysoko horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.

S vety

S 7Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.