Produkty:Fenol p.a.

C6H6O

Hydroxzbenzen

CAS [108-95-2]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Chloridymax. 0,001%
Femax. 0,0001%
Neprchavé látkymax. 0,02%
Voľné kyselinymax. 0,01%
Teplota tuhnutia39 - 41°C

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H301 Toxický po požití.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H331 Toxický pri vdýchnutí.
H341  Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  toxický

R vety

R 34Spôsobuje popáleniny/poleptanie.
R 24/25Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

S vety

S 28Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom ... (teplota bude špecifikovaná výrobcom).
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.