Produkty:Benzén p.a.

C6H6

Benzene

CAS [71-43-2]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,8%
T. kryštalizáciemin. +5,38°C
T. zakaleniamax. +10°C
Celková S max. 0,0001%
Tiofenmax. 0,0001%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H340  Môže spôsobovať genetické poškodenie
H350  Môže spôsobiť rakovinu
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov

P vety

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P301 + P310PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P313Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.

Bezpečnostné symboly

  toxický

  vysoko horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.
R 45Môže spôsobiť rakovinu.
R 48/23/24/25Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

S vety

S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 53Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.