Produkty:Fluorid amónny p.a.

NH4F

Ammonium fluoride

CAS [12125-01-8]

Špecifikácia

Obsahmin. 97%
Síranymax. 0,01%
Chloridymax. 0,001%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,001%
Síranový popolmax. 0,02%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H301 Toxický po požití.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H331 Toxický pri vdýchnutí.

Bezpečnostné symboly

  toxický

R vety

R 23/24/25Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

S vety

S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.