Produkty:Benzén čistý

CAS [71-43-2]

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H340  Môže spôsobovať genetické poškodenie
H350  Môže spôsobiť rakovinu
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov

P vety

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P301 + P310PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P313Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

  toxický

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 1V suchom stave výbušný.
R 2Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.