Produkty:Gáfor p.a.

C10H16O

Camphor

CAS [21368-68-3]

Špecifikácia

Obsahmin. 95%
Teplota topenia173 - 178°C
Bod vzplanutia65°C

Piktogramy

Pozor

H vety

H228 Horľavá tuhá látka.
H302 Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  vysoko horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.
R 20/21/22Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 13Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.