Produkty:Hydrazín dihydrochlorid p.a.

N2H4 . 2HCl

Hydrazine dihydrochloride

CAS [5341-61-7]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,005%
Femax. 0,0005%
Pbmax. 0,0005%
Síranový popolmax. 0,05%

Bezpečnostné symboly

  toxický

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 43Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
R 45Môže spôsobiť rakovinu.
R 23/24/25Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.
R 50/53Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 53Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.
S 60Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.