Produkty:Hydroxylamín hydrochlorid p.a.

NH2OH . HCl

Chlorid hydroxylamónny

CAS [5470-11-1]

Špecifikácia

Obsahmin. 98%
Síranymax. 0,005%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%
Strata sušenímmax. 2%

Piktogramy

Pozor

H vety

H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H302 Škodlivý po požití.
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315  Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 43Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
R 50Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.
R 36/38Dráždi oči a pokožku.
R 48/22Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 22Nevdychujte prach.
S 24Zabráňte kontaktu s pokožkou.
S 37Noste vhodné rukavice.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.