Produkty:Chelatón I

C6H9NO6

Kyselina nitrilotrioctová-Trilon A

CAS [139-13-9]

Špecifikácia

Obsahmin. 95%
Chloridymax. 0,001%
Fe0,003
Síranový popolmax. 0,2%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

P vety

P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 40Možnosť karcinogénneho účinku.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 36/37/39Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.