Produkty:Chlorid olovnatý p.a.

CAS [7758-95-4 ]

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.
H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P308 + P313Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zariadeni schv