Produkty:Chlorid ortuťnatý p.a.

HgCl2

Mercury(II) chloride

CAS [7487-94-7]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Femax. 0,002%
Síranový popolmax. 0,02%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H300  Smrteľný po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P264  Po manipulácii starostlivo umyte ruky
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zariadeni schv

Bezpečnostné symboly

  vysoko toxický

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 28Veľmi jedovatý po požití.
R 34Spôsobuje popáleniny/poleptanie.
R 48/24/25Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.
R 50/53Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 60Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.
S 36/37/39Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.