Produkty:Chlorid železitý hexahydrát p.a.

FeCl3 . 6H2O

Iron(III)chloride hexahydrate

CAS [10025-77-1]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,005%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,002%
Asmax. 0,0005%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 38Dráždi pokožku.
R 41Riziko vážneho poškodenia očí.

S vety

S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 39Použite ochranu očí/tváre.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.