Produkty:Chloroform p.a.

CHCl3

Trichlormethan

CAS [67-66-3]

Špecifikácia

Chloridymax. 0,00015%
Neprchavé látkymax. 0,001%
Destilačné rozmedzie59,5 - 62°C
Voľné kyselinymax. 0,002%
Voľný chlórmax. 0,00009%
Stab. - 1% etanolu

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov

P vety

P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 38Dráždi pokožku.
R 40Možnosť karcinogénneho účinku.
R 48/20/22Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 36/37Noste vhodný ochranný odev a rukavice.