Produkty:Chróman sodný tetrahydrát p.a.

Na2CrO4 . 4H2O

Sodium chromate tetrahydrate

CAS [10034-82-9]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Síranymax. 0,01%
Chloridymax. 0,01%

Bezpečnostné symboly

  toxický

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 43Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
R 49Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí.
R 50/53Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 53Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.
S 60Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.