Produkty:Jodid sodný p.a.

NaI

Sodium iodine

CAS [7681-82-5]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Síranymax. 0,01%
Alkalitamax. 0,03%
Látky ner. v H2Omax. 0,01%
Strata sušenímmax. 5%
Cl, Brmax. 0,05%

Piktogramy

Pozor

H vety

H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.