Produkty:Kyselina boritá p.a.

H3BO3

Boric acid

CAS [10043-35-3]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,001%
Látky ner. v H2Omax. 0,005%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa

P vety

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P308 + P313Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.