Produkty:Kyselina fosfowolfrámová p.a.

H7[P(W2O7)6] . aq

Phosphotungstic acid

CAS [12067-99-1]

Špecifikácia

Síranymax. 0,02%
Chloridymax. 0,03%
Femax. 0,005%
Látky ner. v H2Omax. 0,02%

Bezpečnostné symboly

  žieravý

R vety

R 34Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

S vety

S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.
S 36/37/39Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.