Produkty:Kyselina chromsírová

CAS [65272-71-1]

Špecifikácia

Obsahuje H2SO4
Obsahuje k2Cr2O7

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H401Toxický pre vodné organizmy.

P vety

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.