Produkty:Alyltiomočovina p.a.

C4H8N2S

CAS [109-57-9]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Teplota topenia70 -73°C
Rozpustnosť v H2O(20°C)66 g/l

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H301 Toxický po požití.

P vety

P301 + P310PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  toxický

R vety

R 25Jedovatý po požití.

S vety

S 37Noste vhodné rukavice.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.