Produkty:Kyselina octová ľadová p.a.

CH3COOH

CAS [64-19-7]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,8%
Síranymax. 0,0002%
Chloridymax. 0,0001%
Femax. 0,0001%
Neprchavé látkymax. 0,002%
Pbmax. 0,00005%
Bod vzplanutia40°C
Skladovať nad +17°C

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  žieravý

R vety

R 10Horľavý.
R 35Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

S vety

S 23Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.