Produkty:Kyselina olejová čistá

C16-H34-O2

Kyselina cis-9-oktadecenová

CAS [112-80-1]

Špecifikácia

Obsahmin. 97%

Piktogramy

Pozor

H vety

H315  Dráždi kožu.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.