Produkty:Kyselina salicylová p.a.

C7H6O3

Kyselina 2-hydroxybenzoová

CAS [69-72-7]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,002%
Chloridymax. 0,005%
Pbmax. 0,001%
Teplota topenia158 -160°C
Síranový popolmax. 0,1%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.