Produkty:Ortuť kovová p.a.

Hg

Mercury

CAS [7439-97-6]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,999
Neprchavé látkymax. 0,001%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P284 Používajte ochranu dýchacích ciest.
P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zariadeni shv

Bezpečnostné symboly

  toxický

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 23Jedovatý pri vdýchnutí.
R 33Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov.
R 50/53Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 7Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 60Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.