Produkty:Oxid horečnatý p.a.

MgO

Magnesium oxide

CAS [1309-48-4]

Špecifikácia

Síranymax. 0,2%
Chloridymax. 0,1%
Femax. 0,01%
Pbmax. 0,005%
Camax. 1%
Obsah vo vyžíhanej látkemin. 99%

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 20/22Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.