Produkty:Anhydrid kyseliny ftálovej p.a.

C4H4O3

CAS [85-44-9]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Síranymax. 0,01%
Chloridymax. 0,001%
Pbmax. 0,001%
Teplota topenia130 - 132°C

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H334  Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P342 + P311Pri ťažkostiach s dýchaním: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 41Riziko vážneho poškodenia očí.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.
R 42/43Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou.

S vety

S 23Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
S 37/39Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.