Produkty:Pentán p.a.

C5H12

Pentane

CAS [109-66-0]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,8%
Neprchavé látkymax. 0,05%
H2Omax. 0,02%
Voľné kyselinymax. 0,001%
Bod vzplanutia-49°C

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  nebezpečný pre životné prostredie

  extrémne horľavý

R vety

R 12Mimoriadne horľavý.
R 65Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.
R 66Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
R 67Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.
R 51/53Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 9Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 29Nevypúšťať do kanalizačnej siete.
S 33Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 62Pri požití nevyvolávajte zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.