Produkty:Perchlóretylén p.a.

C2Cl4

Tetrachlóretylén

CAS [127-18-4]

Špecifikácia

Obsahmin. 98%

Piktogramy

Pozor

H vety

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 40Možnosť karcinogénneho účinku.
R 51/53Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 23Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 36/37Noste vhodný ochranný odev a rukavice.