Produkty:1,2-Dihydroxybenzén p.a.

C6H4-1,2-(OH)2

CAS [120-80-9]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%
Teplota topenia100 - 103°C

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H301 Toxický po požití.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H315  Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.
H341  Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie

P vety

P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P284 Používajte ochranu dýchacích ciest.
P285 V prípade nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest.
P312  Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

  zdraviu škodlivý

R vety

R 38Dráždi pokožku.
R 41Riziko vážneho poškodenia očí.
R 43Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
R 68Možné riziká ireverzibilných účinkov.
R 20/21/22Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.
R 36/38Dráždi oči a pokožku.

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 37Noste vhodné rukavice.