Produkty:Azid sodný p.a.

NaN3

Sodium azide

CAS [26628-22-8]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

EUH 032 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.
H300  Smrteľný po požití.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P264  Po manipulácii starostlivo umyte ruky
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P301 + P310PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zariadeni schv

Bezpečnostné symboly

  vysoko toxický

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 28Veľmi jedovatý po požití.
R 32Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn.
R 50Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.
R 53Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 1Uchovávajte uzamknuté.
S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 28Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom ... (teplota bude špecifikovaná výrobcom).
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 60Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.