Produkty:Pyrosiričitan sodný p.a.

Na2S2O5

Disiričitan sodný

CAS [7681-57-4]

Špecifikácia

Obsahmin. 98%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,0005%
Pbmax. 0,001%
Asmax. 0,00005%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

EUH 031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.
H302 Škodlivý po požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.