Produkty:Salicylaldehyd p.a.

C7H6O2

CAS [90-02-8]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H301 Toxický po požití.
H302 Škodlivý po požití.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H331 Toxický pri vdýchnutí.
H341  Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312  Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 20/21/22Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 36/37Noste vhodný ochranný odev a rukavice.