Produkty:Síran manganatý monohydrát p.a.

MnSO4 .H2O

Manganese(II) sulfate monohydrate

CAS [10034-96-5]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,001%
Látky ner. v H2Omax. 0,005%
Ťažké kovy(Pb)max. 0,001%

Piktogramy

Pozor

H vety

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 48/20/22Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.
R 51/53Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 22Nevdychujte prach.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.