Produkty:Sulfid železnatý pre Kippov prístroj čistý

FeS

CAS [1317-37-9]

Špecifikácia

PoužitieKippov prístroj

Piktogramy

Pozor

H vety

EUH 031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 32Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.