Produkty:Tanín p.a.

C76H52O46

Tannin

CAS [1401-55-4]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,1%
Pbmax. 0,003%
Asmax. 0,00003%

H vety

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.