Produkty:Tetraboritan sodný p.a.

Na2B4O7 . 10H2O

Sodium tetraborate

CAS [1303-96-4]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,01%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,0005%
Pbmax. 0,001%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa

P vety

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P308 + P313Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.