Produkty:Tetrahydrofurán p.a.

C4H8O

CAS [109-99-9]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Neprchavé látkymax. 0,04%
H2Omax. 0,1%
Voľné kyselinymax. 0,002%
Bod vzplanutia-17°C

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

EUH 019 Môže vytvárat’ výbušné peroxidy.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

  vysoko horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.
R 19Môže vytvárať výbušné peroxidy.
R 36/37Dráždi oči a dýchacie cesty.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 29Nevypúšťať do kanalizačnej siete.
S 33Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.