Produkty:o-Tolidín p.a.

C14H16N2

3,3-Dimetylbenzidín

CAS [119-93-7]

Špecifikácia

Obsahmin. 98%
Teplota topenia129 - 134°C

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H350  Môže spôsobiť rakovinu
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P308 + P313Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Bezpečnostné symboly

  toxický

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 45Môže spôsobiť rakovinu.
R 51/53Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 53Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.