Produkty:Dimetylglyoxim p.a.

C4H8N2O2

Biacetyl-dioxim

CAS [95-45-4]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranový popolmax. 0,05%
Nerozp. látky v etanolemax. 0,02%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H228 Horľavá tuhá látka.
H301 Toxický po požití.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P301 + P310PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.