Produkty:1,1,2,2-Tetrachlóretán čistý

C2H2Cl4

CAS [79-34-5]

Špecifikácia

Obsahmin. 97%
n20/D1,493 - 1,495

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P284 Používajte ochranu dýchacích ciest.
P302 + P350PRI KONTAKTE S KOŽOU: Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  vysoko toxický

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 26/27Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.
R 51/53Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 38V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.