Produkty:Chloramín T p.a.

C7H7ClNNaO2S . 3H2O

CAS [7080-50-4]

Špecifikácia

Obsahmin. 98%
Teplota topenia167 - 170°C
pH(5% v H2O, 20°C)8,0 - 10,0
Nerozp. látky v etanolemax. 2%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

EUH 031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H334  Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  žieravý

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 31Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn.
R 34Spôsobuje popáleniny/poleptanie.
R 42Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí.

S vety

S 7Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
S 22Nevdychujte prach.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 36/37/39Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.