Produkty:Fluorescein (Acid Yellow 73) p.a.

C20H12O5

CAS [2321-07-5]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99,8%
Síranový popolmax. 0,02%
Skúška fluorescencievyhovuje

Piktogramy

Pozor

H vety

H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P vety

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 24/25Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 28.7Po kontakte s pokožkou je potrebné ju ihneď umyť veľkým množstvom kyslého mydla a vody.
S 29Nevypúšťať do kanalizačnej siete.