Produkty:ROZTOK CuSO4

CuSO4 + CH3COOH

CAS [7758-99-8]

Špecifikácia

CH3COOHmax. 4,76 ml / 1000 ml
CuSO4max. 10 g / 1000 ml
Zmáčadlomax. 0,025 g / 1000 ml

Piktogramy

Pozor

H vety

H303Môže byť škodlivý po požití.

P vety

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 29Nevypúšťať do kanalizačnej siete.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 60Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.